Informace

Naše prodejny

Naše prodejny

Broušení Expres, Sekaninova 1021/26, 128 00 Praha 2 - Nusle

Slevy

Aktuálně nejsou žádné zlevněné produkty.

Právní ujednání

Obchodní podmínky se řídí především občanským zákoníkem platným od 1.1 2014. Veškerá právní ustanovení zde uvedené jsou pouze informativního charakteru. Závazné právní ustanovení a zákony naleznete v obchodních podmínkách.

Obchodní podmínky jsou v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (dále jen „reklamace“) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

(V souladu s § 1829, odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízení č. 363/2013 Sb., nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv)